Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd.
ระบบสารสนเทศโรงเรียนประกอบด้วย ระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารงานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกกับทุกงานที่ท่านคิดว่ายุ่งยาก สนใจติดต่อ บริษัท M&W IMPRESSION 1999 Co.,Ltd. โทร 0-2924-5945,0-2924-6337,0-89109-7954 แฟกซ์ 0-2924-5945                      เนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ปีร่วมกันทำความดีถวายในหลวง
 
งานวัดผล-วิชาการ
เอกสารหลักฐานชุดปพ.
     ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
               ปพ.1 ด้านหน้า
              ปพ.1 ด้านหลัง
     ปพ.2 ประกาศนียบัตร
        รายงานประกาศฯตรวจทาน
        รายงานออกประกาศนียบัตร
        ประกาศนียบัตรลงฟอร์ม
           อาลักษณ์ 1
           อาลักษณ์ 2
     รายงานผู้สำเร็จการศึกษา
        รายงานตรวจทาน ปพ. 3
        ลงแบบฟอร์ม ปพ.3
     ใบรับรองผลการเรียน
        แบบที่ 1
        แบบที่ 2
        แบบที่ 3
        แบบที่ 4
 
 
กลับเมนูหลัก
  M&W impression 1999 Co.,Ltd.  

หลักการทำงาน
                  การกำหนดแผน หลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียน เป็นระบบการทำงานในส่วนของฝ่ายวิชาการ ซึ่งในระบบนี้ได้กำหนดการทำงานในส่วนของการกำหนดหลักสูตรหรือแผนการเรียนของการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นเรียน เท่าที่โรงเรียนได้ทำการเปิดสอน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน

วิธีการทำงาน
             ขั้นตอนในการกำหนดแผน หลักสูตร ประกอบด้วยการกำหนดรหัสประจำวิชา และรายละเอียดของวิชาที่เปิดสอน พร้อมทั้งกำหนด คะแนนเต็มของแต่ละวิชาและจำนวนหน่วยกิต/ค่าน้ำหนัก และคาบการสอนของแต่ละวิชาและแต่ละระดับ เมื่อมีการกำหนดข้อมูลรายละเอียดวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อเตรียมข้อมูลระเบียนการเรียนของนักเรียน สำหรับใช้ในการบันทึกผลการเรียนจากอาจารย์เจ้าของวิชา  

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของระบบดังนี้
กำหนดรหัสวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม กิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวิชา เช่น บังคับเรียนทุกคน หรือ เลือกเสรี
กำหนดแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน และสั่งพิมพ์ได้
สามารถกำหนดปิดและเปิดการป้อนคะแนนผลการเรียนรู้การสอบกลางภาค-ปลายภาค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ชมรมกิจกรรม
สามารถกำหนดคะแนนเต็มให้แต่ละวิชา ที่คะแนนผลการเรียนรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
สามารถบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แยกเป็นหัวข้อ หรือ ตาม Mode ได้
สามารถบันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์ แยกเป็นหัวข้อ หรือ ตาม Mode ได้
สามารถบันทึกคะแนนชมรม แยกเวลาเรียน - สอบ หรือ ลงรวมครั้งเดียว
สามารถเลือกบันทึกแบบตัวกลม หรือ แบบมีทศนิยม ของการบันทึกคะแนนสอบกลางภาคและสอบปลาภาค
สามารถเลือกปัดขึ้น ปัดทิ้ง หรือ แบบมีทศนิยม ของการประเมินผลรายปี เมื่อเกิดทศนิยม
สามารถเลือกสอบแก้ตัวเป็น หน่วยกิต หรือ รายวิชาได้
สามารถกำหนดจำนวนเงินของแต่ละวิชา หรือ จำนวนเงินคูณหน่วยกิต ของแต่ละระดับชั้นได้ ของวิชาที่ต้องสอบซ่อม
สามารถกำหนดคะแนนสอบซ่อม บวกเพิ่มไม่เกินจำนวน ป้อนเองตามที่ต้องการได้
สามารถเลือกแก้เป็นฉบับ หรือ แก้คะแนนรวมได้ ของการบันทึกคะแนนสอบซ่อม
สามารถกำหนดคะแนนป้อนไม่ต่ำกว่ากี่คะแนน ของการบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถกำหนดครูผู้สอน ตามรายวิชา ระดับชั้นที่สอน และกำหนดครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย มีรหัสผ่านสำหรับแต่ละท่าน
สามารถกำหนดครูผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามระดับชั้นเรียน
สามารถกำหนดครูผู้สอนชมรม ตามระดับชั้น
สามารถกำหนดผลการเรียนรู้ 80 ผล ต่อ 1 ภาคการเรียน
สามารถกำหนดผลการสอบวิชาละ 5 ฉบับ ต่อภาคการเรียน
สามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายวิชา
สามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ขององค์กร)
สามารถบันทึกเกณฑ์การจบช่วงชั้น ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
สามารถบันทึกคำอธิบายรายงานผลการเรียนรู้ขององค์กร
สามารถบันทึกคำอธิบายรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละวิชา
สามารถกำหนดเกรดผลสัมฤทธิ์การสอบ
สามารถกำหนดเกรดผลสอบแก้ตัว
สามารถกำหนดผลประเมินกิจกรรม
สามารถกำหนดผลการประเมินอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน

      ระบบงานวัดผลและประเมินผล

หลักการทำงาน
                การทำงานของระบบงานวัดผล ใช้ข้อมูลจากงานกำหนดแผนการเรียน และกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน มาทำการบันทึกผลคะแนนสอบของนักเรียนในแต่ละชั้น ห้องโดยมีการกำหนดรูปแบบของการบันทึกคะแนน และผู้บันทึกคะแนน ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่หรือครูอาจารย์เจ้าของวิชาก็ได้ ในส่วนของงานวัดผล สามารถทำการปรับปรุงผลการเรียนที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ทำการบันทึกผลสอบแก้ตัว เทียบโอน เป็นต้น

วิธีการทำงาน
                 เมื่อมีการสอบวัดผล การบันทึกผลการเรียน จะเป็นไปตามรูปแบบที่มีการกำหนดไว้ ว่าจะมีการบันทึกผลคะแนนในรูปแบบใด โดยระบบจะจำลองวิธีการบันทึกผลการเรียนได้ 4 แบบด้วยกัน เมื่อมีการบันทึก ระบบจะแสดงวิธีการบันทึกผลตามที่ได้กำหนดไว้แต่ต้น เมื่อมีการบันทึกผลสอบแล้ว สามารถออกรายงานผลการเรียนได้ทันที โดยระบบ จะทำการตัดเกรดผลการเรียน และสรุปผลการเรียนทั้งชั้น ทั้งห้องให้ทันที

รายละเอียดของการทำงานมีดังนี้
  ทำการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
  แสดงผลการเรียน และพิมพ์รายงานผลการเรียน
  สามารถปรับปรุงผลการเรียนรายบุคคลได้
  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบจะทำการโอนระเบียนของภาคเรียนนั้นๆ ไปยังระเบียนสะสม
  สามารถทำรายการโอนข้อมูลระเบียนสะสมมาจากโรงเรียนอื่นๆได้
  สามารถแสดงผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนทั้งหมด
  สามารถแสดงผลการเรียน ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต โดยการป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง

วิชาชมรม
  สามารถกำหนดวิชาชมรม ครูผู้สอนประจำวิชา และจำนวนนักเรียนที่สามารถเรียนในเทอมนั้น
  สามารถลงวิชาชมรม ผ่านอินเตอร์เน็ต ตามวันที่เปิดให้ลงทะเบียน และพิมพ์เอกสารเป็นหลักฐาน และสามารถลงทะเบียนผ่านระบบที่โรงเรียนได้ด้วย

เอกสารที่เกิดขึ้น
  ใบบันทึกผลคะแนนรายวิชา
  รายงาน ต 2 ก
  ใบประการผลสอบ รายภาค รายปี
  รายงานผลการเรียนรายบุคคล
  ใบสรุปผลการเรียน
  ใบประเมินผลสอบ
  ใบลงทะเบียนสอบแก้ตัวรวมทุกวิชา รายภาค รายปี
  รายชื่อผู้สอบแก้ตัวรายวิชา
  รายงานผลการพเรียนซ่อมรายคน
  รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รายวิชา) แยกรายวิชา สรุปทุกวิชา
  รายงานการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
  รายงานประเมินคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ปฏิบัติ รายภาค รายปี
  รายงานเวลาเข้าเรียน
  ประเมินผลรวมปลายภาค ( GPA/PR)
  รายงานประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-แนะแนว-จริยะ-ชมรม)
  รายงานประเมินชมรม
  แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
  รายงานพัฒนาการเรียน
  สรุประดับผลการเรียนระดับชั้นเรียน
  สรุปผลการเรียนรายวิชา
  รายงาน Top Ten
  รายงานนักเรียนเรียนดี (ดีเด่น)
  ปพ. 1-9
  พิมพ์ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Transcript)
  พิมพ์ใบรับรองแสดงผลการเรียน
  พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  เอกสารใบวุฒิบัตร เกียรติบัตร และกาศนียบัตร (ปพ.2) ตามแบบของโรงเรียน

วิธีการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

  1. เจ้าหน้าที่วัดผล เป็นผู้กำหนดรายวิชาประจำภาคการเรียน และประมวลผลด้วยออกรายงานต่างๆ
  2. ครูผู้สอนผู้กรอกคะแนนตามวิชา โดยวิธีการกรอกที่ง่ายๆ คล้ายเมนูของ Microsoft Excel ดังมีตัวอย่างหน้าจอแสดง

 หมายเหตุ
  สามารถติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องอื่นๆ ได้ เมื่อมีระบบ Network ( Lan)
  ผู้ใช้งานสามารถเข้าโปรแกรมและกรอกคะแนนได้เฉพาะวิชาที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
เมื่อจบการสรุปคะแนนหรือประกาศผลแล้ว จะปิดการแก้ไขคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่วัดผลมีสิทธิเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลง

 
Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. www.impress.co.th Email narumon@impess.co.th Tel : 0-2924-5945, 086-3777918, 089-1097954